Zec tjeran od hrta po polju jur bježe

Zec tjeran od hrta po polju jur bježe
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Zec tjeran od hrta po polju jur bježe
Zec tjeran od hrta po polju jur bježe,
   često se obrta, jeda ga hrt stiže:
ja se tač ozirem, prid vilom kad budu,
   a željom umirem, nu sasma zaludu.
Za što me nje lice ljuveno ucvili,5
   jakino grlice kad sokol razdili.
Mlado se jur vrieme u željah iztraja,
   sliedeći nje ime, i liepos od raja.
U dvorbu mnogo lit toj vili jer stoju,
   ter hotje odolit', da ništa dostoju.10
Ni drago u meni žel'jenje niesam rad,
   ner da bi ljuveni na svietu sudac sad,
da prida nj za mal čas željno se potužu
   jer svietal nje obraz, zamani sve služu.
Ovo se l'je tužu, sliši me okol vas,15
   sgubi mi jur dušu, a sebi slavan glas.