Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća

Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća
autor:

Ukaz o proglašenju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeæa

Izvor:
Narodne novine broj: 19, 23. travnja 1991.SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju èlanka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s èlancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeæa

Proglašavam Zakon o pretvorbi društvenih poduzeæa kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeæa udruženog rada 18. travnja 1991, Vijeæa opæina 18. travnja 1991. i Društveno-politièkog vijeæa 18. travnja 1991. godine.

Klasa: O11-O1/91-O1/26

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 22. travnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuðman, v. r.


ZAKON o pretvorbi društvenih poduzeæa

I. OPÆE ODREDBE

Èlanak 1.

Ovim zakonom ureðuje se pretvorba poduzeæa s društvenim kapitalom (u daljnjem tekstu: poduzeæe) u poduzeæe kojemu je odreðen vlasnik.

Poduzeæa s društvenim kapitalom su prema ovom zakonu društvena poduzeæa i poduzeæa u mješovitom vlasništvu, kada se na temelju društvenih sredstava koja su u njih uložena ne stjeæu vlasniæka prava na poduzeæe.

Ovaj zakon odnosi se i na druge pravne osobe koje poslujuæi sredstvima u društvenom vlasništvu obavljaju gospodarske i društvene djelatnosti, a pretežni dio prihoda stjeæu obavljanjem gospodarske djelatnosti.

Ovaj zakon ne primjenjuje se na banke i druge financijske organizacije i organizacije za osiguranje.

Èlanak 2.

Društveni kapital je prema ovom zakonu razlika izmeðu vrijednosti sredstava (ukupne aktive) poduzeæa i vrijednosti obveza poduzeæa, ukljuæujuæi obveze prema pravnim i fiziækim osobama na temelju njihovih trajnih uloga u poduzeæu.

U društveni kapital ne ulazi poljoprivredno zemljište koje je vlasnicima oduzeto nako 15. svibnja 1945.

Organ upravljanja u poduzeæu može odluæiti da vrijednost stanova ne ulazi u društveni kapital poduzeæa.

Èlanak 3.

Ovaj zakon primjenjuje se na sva poduzeæa sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Poduzeæe s društvenim kapitalom može prenijeti sjedište izvan Republike Hrvatske odnosno provoditi statusne promjene kojima poduzeæe nastalo takvom promjenom prenosi sjedište izvan Republike Hrvatske ili cijelo odnosno dio poduzeæa ulazi u sastav poduzeæa æije je sjedište izvan Republike Hrvatske samo uz suglasnost Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj (u daljnjem tekstu: Agencija).

II. PRETVORBA PODUZEÆA

Èlanak 4.

Pretvorbom poduzeæe postaje dioniæko društvo ili društvo s ograniæenom odgovornošæu koje ima u cjelini poznatog vlasnika.

Èlanak 5.

Pretvorbom vlasništvo nad poduzeæem mogu steæi: 1. zaposleni i ranije zaposleni u poduzeæu i u složenom obliku udruživanja odnosno organiziranja u koji je poduzeæe udruženo uz osnovni popust od 20% i dodatni od l% za svaku godinu radnog staža;

2. zaposleni u pravnim osobama koji rade sredstvima u društvenom vlasništvu koje po ovom zakonu ne podliježu pretvorbi i u pravnim osobama u državnom vlasništvu, te zaposleni u organima državne vlasti i u njima odgovarajuæim organima pod istim uvjetima kao i zaposleni u poduzeæu;

3. osobe koje bez prava na popust kupe cijelo ili idealni dio poduzeæa;

4. ulagaèi æiji se dotadašnji ulozi pretvore u dionice ili u udio u poduzeæu ili ulože kapital u poduzeæe;

5. vjerovnici èija se potraživanja pretvore u dionice ili u udio u poduzeæe;

6. Republièki fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republièki fond mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske (u daljnjem tekstu: Fondovi);

7. Hrvatski fond za razvoj;

8. nekadašnji vlasnici kojima Hrvatski fond za razvoj prenese dionice ili udio na ime naknade za ono što im je oduzeto nakon 15. svibnja 1945. godine.

Zaposleni i ranije zaposleni iz toæke 1. stavka 1. ovoga èlanka imaju pravo prvenstva pri kupnji dionica poduzeæa koje se pretvara u dionièko društvo ili u društvo s ogranièenom odgovornošæu.

Za dio vrijednosti poduzeæa za koji vlasništvo nisu stekle osobe iz toæke 1 - 5. stavka 1. ovoga èlanka izdaju se dionice u dionièkom društvu odnosno priznaje udio u društvu s ograniæenom odgovornošæu, koja su nastala pretvorbom, te se dvije treæine tih dionica odnosno udjela prenose Hrvatskom fondu za razvoj a jedna treæina Fondovima.

Dionice u dionièkom društvu odnosno udio u društvu s ograniæenom odgovornošæu koji na naæin predviðen u stavku 3. ovoga èlanka treba da pripadnu Fondovima prenose se:

1. Republièkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske u 70% dijela

2. Republièkom fondu mirovinskog i

invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske u 30% dijela

Èlanak 6.

Poduzeæe se može pretvoriti u dioniæko društvo ili u društvo s ograniæenom odgovornošæu na slijedeæe naæine:

1. prodajom poduzeæa ili idealnog dijela poduzeæa; 2. ulaganjem kapitala u poduzeæe;

3. pretvaranjem ulaganja na ugovornoj osnovi u poduzeæe i potraživanja prema poduzeæu u ulog;

4. prijenosom svih dionica odnosno udjela Fondovima i Hrvatskom fondu za razvoj, bez naknade.

Dionièko društvo odnosno društvo s ogranièenom odgovornošæu iz stavka 1. ovoga èlanka nastaje upisom u sudski registar. Tako nastalo društvo pravni je sljednik poduzeæa koje je pretvorbom prestalo postojati.

Èlanak 7.

Poduzeæe samostalno bira naæin pretvorbe a može koristiti istovremeno i više naæina pretvorbe iz èlanka 6. ovoga zakona.

Agencija nadzire pretvorbu poduzeæa. Troškove postupka pretvorbe snosi poduzeæe.

Èlanak 8.

Poduzeæe pri pretvorbi u dioniæko društvo izdaje redovne dionice. Poduzeæe izdaje dionice koje glase na ime ako se one stjeèu uz popust ili se plaæaju u obrocima.

Poduzeæe u pretvorbi ne može kreditirati kupnju dionica odnosno udjela, ni jamèiti za kredite koji se uzimaju u tu svrhu.

Èlanak 9.

Poduzeæe je dužno obaviti pretvorbu najkasnije do 30. lipnja 1992.

Ne postupi li poduzeæe u skladu sa stavkom 1. ovoga èlanka, odluku o pretvorbi donijet æe Agencija.

Smatrat æe se da je poduzeæe postupilo u skladu s odredbom stavka 1. ovoga èlanka ako do roka iz stavka 1. ovoga èlanka dostavi Agenciji odluku o pretvorbi s propisanom dokumentacijom pod uvjetom da provede pretvorbu u skladu s tom odlukom.

Èlanak 10.

Odluku o pretvorbi donosi organ upravljana poduzeæa. Organ upravljanja poduzeæa dužan je odlukom o pretvorbi poduzeæa odrediti da se ono pretvara u dionièko društvo ili u društvo s ograniæenom odgovor-nošæu, osim ako takvo društvo u mješovitom vlasništvu prodaje vlastite dionice odnosno udio koji samo drži.

Odluku o pretvorbi poduzeæe dostavlja Agenciji.

Èlanak 11.

Uz odluku o pretvorbi poduzeæe dostavlja Agenciji:

1. program pretvorbe poduzeæa koji sadrži podatke o naæinu pretvorbe i pojedinosti kako se ona provodi;

2. izvještaj Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske da je godišnji obraæun za proteklu godinu iskazan u skladu s propisima i raèunovodstvenim standardima;

3. podatke o proizvodnim, tehnološko-tehnièkim, kadrovskim i organizacijskim moguænostima poduzeæa, tržišnom položaju poduzeæa i ocjeni boniteta poduzeæa;

4. razvojni program poduzeæa;

5. podatke i dokaze o pravu korištenja nekretnina;

6 izvod iz sudskog registra:

7. elaborat o procjeni vrijednosti poduzeæa.

Elaborat o procjeni vrijednosti poduzeæa sadrži knjigovodstvenu i procijenjenu vrijednost poduzeæa.

Elaborat o procjeni vrijednosti poduzeæa može izraditi samo poduzeæe ili njegovu izradu povjeriti pravnoj ill fiziækoj osobi koja je ovlaštena za obavljanje poslova iz te djelatnosti.

Agencija može tražiti od Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske ili druge pravne osobe da obavi reviziju elaborata o procjeni vrijednosti poduzeæa.

Èlanak 12.

Ako Agencija ocijeni da se predlaže pretvorba poduzeæa u skladu s uvjetima i na naæin propisan ovim zakonom, dat æe suglasnost za provoðenje namjeravane pretvorbe.

Ako Agencija ocijeni da se predlaže pretvorba poduzeæa protivno uvjetima i naæinu propisanim ovim zakonom, zabranit æe provoðenje predložene pretvorbe.

Rješenja iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga èlanka Agencija je dužna donijeti u roku od 60 dana od dana primitka odluke o pretvorbi i propisane dokumentacije. Rješenje se dostavlja poduzeæu i nadležnom ministarstvu.

Rješenje Agencije iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga èlanka konaæno je i protiv njega poduzeæe može pokrenuti upravni spor.

Èlanak 13.

Pretvorba poduzeæa koja imaju procijenjenu vrijednost do dinarske protuvrijednosti od pet (5) milijuna njemaèkih maraka obraæunate po srednjem službenom teæaju za tu valutu na dan kada se odluka o pretvorbi i propisana dokumentacija dostave Agenciji, obavlja se u skladu s uvjetima i na naæin propisan ovim zakonom, s time da za nju nije potrebno rješenje Agencije iz èlanka 12. ovoga zakona.

Poduzeæa iz stavka 1. ovoga èlanka dužna su odluku o pretvorbi donijeti na temelju procjene vrijednosti poduzeæa.

Poduzeæa iz stavka 1. ovoga èlanka dužna su odluku o pretvorbi i dokumentaciju iz èlanka 11. ovoga zakona dostaviti Agenciji.

Ako Agencija u roku od 60 dana od primitka odluke o pretvorbi i priložene dokumentacije ne obavijesti poduzeæe o tome da je namjeravana pretvorba protivna ovome zakonu, smatra se da nema primjedbi pa se pretvorba može provesti onako kako je to predoèeno Agenciji. Stavi li Agencija poduzeæu primjedbe na naæin kako namjerava provesti pretvorbu a poduzeæe ih ne prihvati ili ne provede pretvorbu onako kako je to predoæilo Agenciji, ona može u roku od 6 mjeseci nakon upisa provedene pretvorbe u sudski registar osporiti taj upis.

Agencija izdaje poduzeæu potvrdu o tome da na namjeravanu pretvorbu nema primjedbi odnosno da je protekao rok iz stavka 4. ovoga èlanka.

1. Prodaja poduzeæa, ili idealnog dijela poduzeæa

Èlanak 14.

Poduzeæe se može prodati u cjelini ili u idealnom dijelu domaæoj ili stranoj pravnoj ili fiziækoj osobi.

Poduzeæe se prodaje:

(a) javnom dražbom,

(b) nakon javno objavljenog prikupljanja ponuda više ponudilaca bez održavanja javne dražbe,

(c) neposrednom pogodbom, bez prikupljanja ponuda više ponudilaca.

Poduzeæe se može prodati neposrednom pogodbom u sluæaju da:

- procijenjena vrijednost poduzeæa nije veæa od dinarske protuvrijednosti od pet (5) milijuna njemaèkih maraka obraæunate po teèaju iz èlanka 13. stavka 1. ovoga zakona,

- ako nije prodano na provedenoj javnoj dražbi odnosno prikupljanjem ponuda.

Èlanak 15.

Javnu dražbu provodi Agencija.

Agencija može povjeriti provoðenje javne dražbe drugoj pravnoj osobi.

Poèetna cijena na javnoj dražbi odreðuje se u visini procijenjene vrijednosti poduzeæa.

Èlanak 16.

Ako se ne postigne cijena koja je viša ili jednaka procijenjenoj vrijednosti poduzeæa, Agencija može odobriti da se poduzeæe proda i po nižoj cijeni od procijenjene.

Èlanak 17.

Sredstva ostvarena prodajom poduzeæa pripadaju Hrvatskom fondu za razvoj.

Èlanak 18.

Ugovor o prodaji poduzeæa kupac sklapa s Hrvatskim fondom za razvoj u pisanom obliku, a u skladu s datom suglasnosti Agencije na pretvorbu poduzeæa.

Ugovor koji nije sklopljen u skladu sa stavkom 1. ovoga èlanka nema pravni uèinak.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga èlanka odnosno ugovorom sklopljenim izmedu Hrvatskog fonda za razvoj i poduzeæa koje se prodaje, može se ugovoriti da se sredstva ostvarena prodajom poduzeæa, koriste za dodatno ulaganje Hrvatskog fonda za razvoj u to isto poduzeæe i za razvojne programe na podruèju na kojemu je sjedište poduzeæa.

Hrvatski fond za razvoj je dužan ugovor o prodaji poduzeæa dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana njegova sklapanja.

Èlanak 19.

Osobama iz èlanka 5. stavka 1. toèke 1. i 2. ovoga zakona može se uz popust prodati najviše 50% vrijednosti poduzeæa, s time da svaka od njih može kupiti dionice uz popust najviše u nominalnoj vrijednosti do dinarske protuvrijednosti od 20.000 njemaèkih maraka obraèunate po teèaju iz èlanka 13. stavka 1. ovoga zakona.

Odlukom o pretvorbi osobama iz èlanka 5. stavka 1. toæke 1. ovoga zakona osigurava se jednako pravo stjecanja dionica.

Èlanak 20.

Programom pretvorbe može se predvidjeti da kod prodaje poduzeæa osobe iz èlanka 5. stavka 1. toèke 1. i 2. ovoga zakona otplaæuju dionice u obrocima. Ako kupac otplaæuje dionice u obrocima dužan je svoje obveze ispuniti najkasnije u roku od 5 godina od dana sklapanja ugovora o prodaji dionica.

Ako se dionice otplaæuju u obrocima Hrvatski fond za razvoj dužan je godišnje revalorizirati vrijednost neotkupljenog dijela dionica u skladu s porastom cijena na malo.

Ne uplati li imalac dionica njihovu vrijednost u cjelini u roku odreðenom programom pretvorbe, gubi pravo na onaj dio dionica vrijednost kojih nije uplatio i odgovarajuæi dio popusta.

Imalac dionica stjeæe pravo na udio u dobiti poduzeæa razmjerno uplaæenom dijelu vrijednosti tih dionica, uveæanom za razmjerni iznos odobrenog popusta.

Imaoci dionica stjeæu pravo na sudjelovanje u upravljanju poduzeæem razmjerno nominalnoj vrijednosti tih dionica. Poslove vezane uz otplatu dionica u obrocima Hrvatski fond za razvoj može povjeriti poslovnoj banci.

Èlanak 21.

Kupci iz èlanka 5. stavka l. toèke 1. i 2. ovoga zakona uplaæuju Hrvatskom fondu za razvoj kupovninu umanjenu za iznos popusta koji im se priznaje na nominalnu vrijednost dionice.

2. Pretvorba poduzeæa ulaganjem kapitala u poduzeæe

Èlanak 22.

Pretvorba poduzeæa ulaganjem kapitala u poduzeæe provodi se izdavanjem i uplatom dionica odnosno unosom uloga u poduzeæe.

Dionice mogu uplatiti, odnosno ulog u poduzeæe unijeti domaæe i strane fiziæke i pravne osobe.

Èlanak 23.

Poduzeæe može izdati dionice odnosno u njega se može unijeti ulog radi pribavljanja dodatnog kapitala.

Èlanak 24.

Osobe iz èlanka 5. stavka 1. toèke 1. i 2. ovoga zakona mogu dionice upisati i uplatiti uz popust koji je tamo naveden s time da ukupan iznos popusta ne može prijeæi 40% vrijednosti poduzeæa.

Odlukom o pretvorbi osobama iz èlanka 5. stavka 1. toèke 1. ovoga zakona osigurava se jednako pravo stjecanja dionica.

Iznos odobrenog popusta odobrava se na raèun vrijednosti poduzeæa koje se pretvara u dionièko društvo odnosno društvo s ograniæenom odgovornošæu.

3. Pretvorba ulaganja na ugovornoj osnovi i potraživanja prema poduzeæu u ulog

Èlanak 25.

Organ upravljanja poduzeæa odluæuje o tome da se sporazumno s ulagaæem koji je na ugovornoj osnovi uložio kapital u poduzeæe odnosno s vjerovnikom poduzeæa njihov ulog odnosno potraživanje pretvore u ulog u poduzeæu na ternelju kojega se izdaju dionice u dionièkom društvu odnosno priznaje udio u društvu s ogranièenom odgovornošæu koji nastaju takvom pretvorbom poduzeæa.

O stjecanju dionica odnosno udjela u društvu na naèin iz prethodnog stavka ovoga èlanka poduzeæe i ulagaè odnosno vjerovnik sklapaju ugovor u pisanom obliku. Ugovor koji nije sklopljen u pisanom obliku nema pravni uèinak.

4. Pretvorba u dionièko društvo i u društvo s ogranièenom odgovornošæu prijenosom dionica odnosno udjela Fondovima i Hrvatskom fondu za razvoj, bez naknade

Èlanak 26.

Organ upravljanja u poduzeæu može odluæiti da se ono pretvori u dionièko društvo ili u društvo s ogranièenom odgovornošæu. Poduzeæe izdaje i prenosi na Fondove i Hrvatski fond za razvoj dionice odnosno udjele u visini ukupne vrijednosti poduzeæa.

Dvije treæine dionica dionièkog društva odnosno udjela u društvu s ogranièenom odgovornošæu koje je nastalo pretvorbom prenose se Hrvatskom fondu za razvoj, a jedna treæina Fondovima. Dionice odnosno udjeli prenose se Fondovima u omjeru iz èlanka 5. stavka 4. ovoga zakona.

Èlanak 27.

Poduzeæe koje se pretvara može s Fondovima i Hrvatskim fondom za razvoj ugovoriti da nakon pretvorbe zaposleni u poduzeæu imaju pravo prvenstva pri kupnji dionica društva.

Èlanak 28.

Fondovi i Hrvatski fond za razvoj mogu ugovorom voðenje poslova društva iz èlanka 26. stavka 1. ovoga zakona povjeriti domaæoj ili stranoj pravnoj ili fizièkoj osobi.

Fondovi i Hrvatski fond za razvoj mogu javnom licitacijom ili prikupljanjem ponuda dati u zakup društva iz èlanka 26. ovoga zakona domaæoj ili stranoj pravnoj ili fizièkoj osobi.

Ugovor iz stavka 1. i 2. ovoga èlanka sklapa se u pisanom obliku uz suglasnost Agencije. Ugovor koji nije sklopljen u pisanom obliku i na koji nije dana suglasnost Agencije nema pravni uèinak.

III. PRAVA I OBVEZE FONDOVA I HRVATSKOG FONDA ZA RAZVOJ

Èlanak 29.

Ako ovim zakonom nije drugaèije odreðeno Hrvatski fond za razvoj ima prava iz dionica i udjela koje stekne na temelju ovoga zakona koja se po zakonu i statutu društva priznaju imaocu dionice odnosno udjela.

Èlanak 30.

Na temelju dionica odnosno udjela iz prethodnog èlanka ovoga zakona Hrvatski fond za razvoj sudjeluje u odluæivanju u dionièkom društvu i u društvu s ogranièenom odgovornošæu samo o donošenju i izmjeni statuta, podjeli, pripajanju, spajanju i prestanku društva te o poveæanju i smanjenju osnovne glavnice.

Iz društva u kojemu ima dionice odnosno udio Hrvatski fond za razvoj može povuæi samo 5% od onog dijela godišnje dobiti društva na koji bi temeljem odluke skupštine društva imao pravo. Preostali dio dobiti, koji bi mu inaèe pripao, ulaže se u društvu u kojem je dobit ostvarena, tako da Hrvatski fond za razvoj na temelju toga dobije dionice odnosno da se poveæa udio Hrvatskog fonda za razvoj u društvu.

Èlanak 31.

Hrvatski fond za razvoj je dužan sve dionice odnosno udjele koje stekne u društvima nastalim pretvorbom poduzeæa staviti na prodaju. Prodaju dionica dužan je javno objaviti.

Graðani Republike Hrvatske imaju pravo na kupnju dionica uz uvjete iz èlanka 5. stavka 1. toèke 1. i u granicama iz èlanka 19. stavka 1. ovoga zakona, u dijelu u kojem to pravo nisu iskoristile osobe iz èlanka 5. stavka 1. toèke 1. i 2. ovoga zakona. Popust iz èlanka 5. stavka l. toèke 1. ovoga zakona obraèunava se na prodajnu cijenu dionice.

Èlanak 32.

Graðani Republike Hrvatske imaju pravo da cijenu za dionice koje kupuju plate u obrocima uz uvjete iz èlanka 20. ovoga zakona.

Èlanak 33.

Ovisno o postignutim rezultatima dionièkog društva nastalog pretvorbom poduzeæa, Hrvatski fond za razvoj može dionice kojima raspolaže prodati zaposlenima u društvu po povlaštenoj cijeni ili uz povlaštene uvjete.

Èlanak 34.

Kada ocijeni da je zbog stanja u kojemu se nalazi dionièko društvo, uzimajuæi u obzir uzroke takvog stanja, te u interesu poboljšanja njegova poslovanja, Hrvatski fond za razvoj može uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske dio dionica koje ima u tome društvu prenijeti zaposlenima bez naknade.

Èlanak 35.

Hrvatski fond za razvoj je dužan najmanje polovinu sredstava dobivenih prodajom poduzeæa ili dijela poduzeæa iz èlanka 14. ovoga zakona te od prodaje dionica odnosno udjela koje ima u društvu koristiti za ostvarenje pozitivno ocijenjenih programa ulaganja na podruèju opæine u kojoj je sjedište prodanog poduzeæa odnosno društva æije su dionice odnosno udio u njemu prodani.

Agencija ocjenjuje programe iz stavka 1. ovoga èlanka.

Èlanak 36.

Agencija obavlja u ime i za raèun Hrvatskog fonda za razvoj sve struæne poslove u vezi s provedbom ovoga zakona.

Agencija u ime Hrvatskog fonda za razvoj imenuje predstavnike u skupštinu dionièkog društva i društva s ogranièenom odgovornošæu nastalog pretvorbom.

Èlanak 37.

Sredstva pribavljena prodajom dionica odnosno udjela u društvima i na temelju isplaæenog dijela dobiti Fondovi mogu koristiti za ostvarivanje svrhe radi koje su osnovani i za ulaganja radi poveæanja kapitala kojim raspolažu.

Raspolaganja protivna odredbi stavka l. ovoga èlanka ništavna su.

Èlanak 38.

Kada steknu dionice odnosno udio u društvu na temeIju èlanaka 26. i 39. ovoga zakona, Fondovi su dužni postupati na naèin propisan u èlancima 31.-35. ovoga zakona.

IV. LIKVIDACIJA I STEÈAJ

Èlanak 39.

U sluèaju likvidacije ili steèaja poduzeæa ostatak likvidacijske ili steèajne mase prenosi se Hrvatskom fondu za razvoj razmjerno udjelu društvenog kapitala u trajnom kapitalu poduzeæa.

Tako dobivena sredstva Hrvatski fond za razvoj dužan je koristiti za ostvarivanje pozitivno ocjenjenih programa ulaganja na podruèju u kojem je bilo sjedište poduzeæa koje je prestalo postojati.

Agencija ocjenjuje programe iz stavka 2. ovoga èlanka. Hrvatski fond za razvoj može odluèiti da sredstvima iz stavka 1. ovoga èlanka osnuje dionièko društvo odnosno društvo s ogranièenom odgovornošæu i u njemu stekne sve dionice odnosno cijeli udio. Hrvatski fond za razvoj je dužan treæinu dionica odnosno udjela prenijeti Fondovima u omjeru iz èlanka 5. stavak 4. ovoga zakona. Glede dionica i udjela koje na taj naèin steknu Fondovi i Hrvatski fond za razvoj imaju pravo i obveze iz èlanaka 29. - 38. ovoga zakona.

V. ULAGANJE U PODUZEÆE U MJEŠOVITOM VLASNIŠTVU

Èlanak 40.

Kad se u poduzeæe u mješovitom vlasništvu ulažu stvari ili prava u društvenom vlasništvu, Agencija daje suglasnost na procjenu vrijednosti tako uloženih sredstava.

VI. PRODAJA I DAVANJE U ZAKUP SREDSTAVA PODUZEÆA

Èlanak 41.

Prije sklapanja ugovora o prodaji i o davanju u zakup stvari koja se smatra materijalnim ulaganjem poduzeæe je dužno pribaviti suglasnost Agencije. Ugovor na koji nije dana suglasnost Agencije nema pravni uèinak.

Agencija je dužna rješenje kojim daje ili uskraæuje suglasnost iz stavka 1. ovoga èlanka donijeti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Ako rješenje iz stavka 2. ovoga èlanka ne bude doneseno u odreðenom roku, smatrat æe se da je dana suglasnost.

Rješenje iz stavka 2. ovoga èlanka je konaèno i protiv njega poduzeæe može pokrenuti upravni spor.

Poduzeæa koje su prodala ili dala u zakup stvari iz stavka 1. ovoga èlanka nakon 30. lipnja 1990. godine dužna su primjerak ugovora o prodaji odnosno o zakupu dostaviti Agenciji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

VII. UPRAVLJANJE U DRUŠTVENOM PODUZEÆU

Èlanak 42

Agencija može odluèiti da se u društvenom poduzeæu imenuje upravni odbor koji æe preuzeti nadležnost organa upravljanja koji se time ukida u sluèajevima:

- ako poduzeæe ostvari gubitak iskazan završnirn raèunom

- ako je po propisima kojima se ureduje financijsko poslovanje poduzeæe dužno poduzeti propisane radnjc radi otklanjanja insolventnosti i

- ako su poremeæeni odnosi u poduzeæu.

Rješenje Agencije iz stavka 1. ovoga èlanka konaèno je i protiv njega poduzeæe može pokrenuti upravni spor.

Broj èlanova upravnog odbora odreðuje Agencija i imenuje njegove èlanove, s time da jednoga èlana imenuje organ upravljanja u poduzeæu prije nego što taj organ zamijeni upravni odbor.

Upravni odbor dužan je bez odgaðanja donijeti odluku o pretvorbi poduzeæa.

Èlanak 43.

Voðenje poslova u poduzeæu iz èlanka 42. ovoga zakona može se na temelju odluke upravnog odbora ug-ovorom povjeriti domaæoj ili stranoj pravnoj ili fizièkoj osobi. Ugovor s navedenim osobama sklapa poduzeæe.

Na taj ugovor primjenjuje se odredba èlanka 28. stavka 3. ovoga zakona.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Èlanak 44.

Poduzeæa koja su izdala interne dionice ili potvrde o udjelima odnosno poduzeæa koja su pretvorena u dionièko društvo ili društvo s ogranièenom odgovornošæu temeljem Zakona o društvenom kapitalu ("Službeni list SFRJ" br. 84/89 i 46/90), dužne su o tome obavijestiti Agenciju u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Èlanak 45.

Direktor Agencije donijet æe, po potrebi, upute za primjenu ovoga zakona.

Èlanak 46.

Nadležni sud obavještava Agenciju o upisu dionièkog društva odnosno društva s ogranièenom odgovornošæu nastalog pretvorbom poduzeæa.

Èlanak 47.

Dionièko društvo odnosno društvo s ogranièenom odgovornošæu nastalo pretvorbom društvenog poduzeæa koriste zemljište iz èlanka 2. stavka 2. ovoga zakona dok se na temelju posebnog propisa ne riješe vlasnièkopravni odnosi glede tog zemljišta.

Stanovi iz èlanka 2. stavka 3. ovog zakona èija vrijednost ne ulazi u društveni kapital poduzeæa predaju se na gospodarenje fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu. Dok se na temelju posebnog propisa ne riješe vlasnièkopravni odnosi glede tih stanova, fondovi imaju sva prava davaoca stana na korištenje s tim da ih ne mogu otuðiti.

U sluèaju kada vrijednost stanova ulazi u vrijednost društvenog kapitala, stanari ostvaruju svoje pravo prema proopisima koji ureðuju stambene odnose.

Èlanak 48.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 305/01 /91-01 /01

Zagreb, 18. travnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeæa udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeæa opæina

Luka Bebiæ, v. r.

Predsjednik Društveno-politièkog vijeæa

Ivan Vekiæ, v.r.