Zaključci o političkim prilikama u Hrvatskoj

Zaključci o političkim prilikama u Republici Hrvatskoj
autor:

Dokument je koji je donio Sabor Republike Hrvatske na sjednici 17. travnja 1991

Izvor:
Narodne novine broj: 19, 23. travnja 1991.


SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju èlanka 2. Ustava Repuhlike Hrvatske i èlanka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na zajednièkoj sjednici svih vijeæa 17. travnja 1991, nakon podnesenog uvodnog izlaganja predsjednika Vlade Republike Hrvatske i rasprave u kojoj je sudjelovao velik broj zastupnika iz svih politiækih stranaka zastupljenih u Saboru, donosi

ZAKLJUČKE
o politièkim prilikama u Republici Hrvatskoj

1. Sabor Republike Hrvatske pruža punu podršku Predsjedniku Republike Hrvatske, Vladi Republike Hrvatske i drugim njezinim tijelima u vezi aktivnosti koje su poduzeli u zaštiti suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti i neovisnosti Republike Hrvatske u odnosu na sve oblike nasrtaja na njen pravni poredak.

2. Sabor Republike Hrvatske zahtijeva od Vlade Republike Hrvatske i drugih njezinih tijela da u okviru svoga djelokruga energiæno i bez odlaganja poduzme sve što je potrebno za zaštitu pravnog poretka na cijelom podruæju Republike Hrvatske.

3. Sabor Republike Hrvatske obvezuje Vladu Republike Hrvatske da poduzme sve što je u njezinu djelokrugu kako bi novaci iz Republike Hrvatske vojni rok služili samo na njezinom teritoriju.

4. Sabor Republike Hrvatske u cijelosti podržava meðustranaæke dogovore i aktivnosti koje imaju za cilj jaæanje obrambene moæi Republike Hrvatske, ukljuèujuæi osnivanje i djelovanje dobrovoljaækih nenaoružanih odreda Narodne zaštite.

5. Sabor Republike Hrvatske se zalaže za djelotvornu zaštitu prava dijelova naroda i nacionalnih manjina, kako dijelova hrvatskog naroda koji žive u drugim državama, tako i dijelova naroda i nacionalnih manjina koje žive u Hrvatskoj, uz uvjet da pripadnici naroda i nacionalnih manjina štuju pravni poredak zemlje u kojoj žive.

6. Sabor Republike Hrvatske smatra neophodnim ubrzati postupak razdruživanja sadašnje SFRJ i moguæeg udruživanja Republike Hrvatske u savez suverenih država te izražava spremnost za meðuparlamentarnu suradnju u tome postupku.

7. Sabor Republike Hrvatske utvrðuje da je Predsjedništvo SFRJ sastavljeno na neustavan naæin u odnosu na zastupljenost Republike Srbije i autonomnih pokrajina u tom državnom tijelu. Zbog toga se opravdano postavlja pitanje legitimiteta odluka koje ono donosi. Sabor Republike Hrvatske zahtijeva da Ustavni sud Jugoslavije odmah donese odlulke o tome.

8. Savezno vijeæe Skupštine SFRJ, nakon što je samo sebi u dva navrata produžilo mandat i æiji je rad utemeljell na preglasavanju, predstavlja mjesto na kojem se ne ne mogu donositi odluke od znaæenja za suverenitet i interese Republike Hrvatske.

9. Narušavanje legaliteta državnih tijela SFRJ, za što iskljuæivo odgovornost snosi Republika Srbija, oæituje se i u neustavnom ustroju Vijeæa republika i pokrajina Skupštine SFRJ, buduæi da u tome vijeæu nema delegata Skupštine Autonomne Pokrajine Kosova.

10. Sabor Republike Hrvatske zahtijeva od JNA da se odmah povuæe u vojarne, kako bi red i mir u Republici Hrvatskoj osiguravale samo njezine redarstvene snage.

11. Sabor Republike Hrvatske, prihvaèajuæi peticiju više od 220.000 gradana Republike Hrvatske, oštro prosvjeduje protiv montiranog politiækog procesa optuženima pred Vojnim sudom u Zagrebu.

12. Ovi æe se zakljuæci objaviti u "Narodnim novinama", službenom listu Republike Hrvatskee te dostaviti Skupštini SFRJ i skupštinama jugoslavenskih republika i pokrajina.

Klasa: 200-01/91-01/01

Zagreb, 17. travnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r.