Sve dobro, gospoje, na svietu ke biva

Sve dobro, gospoje, na svietu ke biva
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Sve dobro, gospoje, na svietu ke biva
Sve dobro, gospoje, na svietu ke biva,
   toliko dobro je, koli se uživa.
Veliko er blago kad stoji skroveno,
   ne može bit' drago, ni togjer hvaljeno.
Zač rajska liepos tva ništo se može reć',5
   u koj su dobra sva, skrovena tač stojeć.
Ne skrivaj vik kroz toj angjelski tvoj ures,
   bez koga život moj smrt prava u svem jes.