Sura 58.ArapskiUredi

58) Sūrat Al-Mujādilh

Qad Sami`a Allāhu Qawla Allatī Tujādiluka Fī Zawjihā Wa Tashtakī 'Ilá Allāhi Wa Allāhu Yasma`u Taĥāwurakumā 'Inna Allāha Samī`un Başīrun (Al-Mujādilh: 1).

Al-Ladhīna Yužāhirūna Minkum Min Nisā'ihim Mā Hunna 'Ummahātihim 'In 'Ummahātuhum 'Illā Al-Lā'ī Waladnahum Wa 'Innahum Layaqūlūna Munkarāan Mina Al-Qawli Wa Zūrāan Wa 'Inna Allāha La`afūwun Ghafūrun (Al-Mujādilh: 2).

Wa Al-Ladhīna Yužāhirūna Min Nisā'ihim Thumma Ya`ūdūna Limā Qālū Fataĥrīru Raqabatin Min Qabli 'An Yatamāssā Dhālikum Tū`ažūna Bihi Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun (Al-Mujādilh: 3).

Faman Lam Yajid Faşiyāmu Shahrayni Mutatābi`ayni Min Qabli 'An Yatamāssā Faman Lam Yastaţi` Fa'iţ`āmu Sittīna Miskīnāan Dhālika Litu'uminū Billāhi Wa Rasūlihi Wa Tilka Ĥudūdu Allāhi Wa Lilkāfirīna `Adhābun 'Alīmun (Al-Mujādilh: 4).

'Inna Al-Ladhīna Yuĥāddūna Allāha Wa Rasūlahu Kubitū Kamā Kubita Al-Ladhīna Min Qablihim Wa Qad 'Anzalnā 'Āyātin Bayyinātin Wa Lilkāfirīna `Adhābun Muhīnun (Al-Mujādilh: 5).

Yawma Yab`athuhumu Allāhu Jamī`āan Fayunabbi'uhum Bimā `Amilū 'Aĥşāhu Allāhu Wa Nasūhu Wa Allāhu `Alá Kulli Shay'in Shahīdun (Al-Mujādilh: 6).

'Alam Tará 'Anna Allāha Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Mā Yakūnu Min Najwá Thalāthatin 'Illā Huwa Rābi`uhum Wa Lā Khamsatin 'Illā Huwa Sādisuhum Wa Lā 'Adná Min Dhālika Wa Lā 'Akthara 'Illā Huwa Ma`ahum 'Ayna Mā Kānū Thumma Yunabbi'uhum Bimā `Amilū Yawma Al-Qiyāmati 'Inna Allāha Bikulli Shay'in `Alīmun (Al-Mujādilh: 7).

'Alam Tará 'Ilá Al-Ladhīna Nuhū `Ani An-Najwá Thumma Ya`ūdūna Limā Nuhū `Anhu Wa Yatanājawna Bil-'Ithmi Wa Al-`Udwāni Wa Ma`şiyati Ar-Rasūli Wa 'Idhā Jā'ūka Ĥayyawka Bimā Lam Yuĥayyika Bihi Allāhu Wa Yaqūlūna Fī 'Anfusihim Lawlā Yu`adhdhibunā Allāhu Bimā Naqūlu Ĥasbuhum Jahannamu Yaşlawnahā Fabi'sa Al-Maşīru (Al-Mujādilh: 8).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Tanājaytum Falā Tatanājaw Bil-'Ithmi Wa Al-`Udwāni Wa Ma`şiyati Ar-Rasūli Wa Tanājaw Bil-Birri Wa At-Taqwá Wa Attaqū Allāha Al-Ladhī 'Ilayhi Tuĥsharūna (Al-Mujādilh: 9).

'Innamā An-Najwá Mina Ash-Shayţāni Liyaĥzuna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Laysa Biđārrihim Shay'āan 'Illā Bi'idhni Allāhi Wa `Alá Allāhi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna (Al-Mujādilh: 10).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Qīla Lakum Tafassaĥū Fī Al-Majālisi Fāfsaĥū Yafsaĥi Allāhu Lakum Wa 'Idhā Qīla Anshuzū Fānshuzū Yarfa`i Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Minkum Wa Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma Darajātin Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun (Al-Mujādilh: 11).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Nājaytumu Ar-Rasūla Faqaddimū Bayna Yaday Najwākum Şadaqatan Dhālika Khayrun Lakum Wa 'Aţharu Fa'in Lam Tajidū Fa'inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (Al-Mujādilh: 12).

'A'ashfaqtum 'An Tuqaddimū Bayna Yaday Najwākum Şadaqātin Fa'idh Lam Taf`alū Wa Tāba Allāhu `Alaykum Fa'aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata Wa 'Aţī`ū Allāha Wa Rasūlahu Wa Allāhu Khabīrun Bimā Ta`malūna (Al-Mujādilh: 13).

'Alam Tará 'Ilá Al-Ladhīna Tawallaw Qawmāan Ghađiba Allāhu `Alayhim Mā Hum Minkum Wa Lā Minhum Wa Yaĥlifūna `Alá Al-Kadhibi Wa Hum Ya`lamūna (Al-Mujādilh: 14).

'A`adda Allāhu Lahum `Adhābāan Shadīdāan 'Innahum Sā'a Mā Kānū Ya`malūna (Al-Mujādilh: 15).

Attakhadhū 'Aymānahum Junnatan Faşaddū `An Sabīli Allāhi Falahum `Adhābun Muhīnun (Al-Mujādilh: 16).

Lan Tughniya `Anhum 'Amwāluhum Wa Lā 'Awlāduhum Mina Allāhi Shay'āan 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri Hum Fīhā Khālidūna (Al-Mujādilh: 17).

Yawma Yab`athuhumu Allāhu Jamī`āan Fayaĥlifūna Lahu Kamā Yaĥlifūna Lakum Wa Yaĥsabūna 'Annahum `Alá Shay'in 'Alā 'Innahum Humu Al-Kādhibūna (Al-Mujādilh: 18).

Astaĥwadha `Alayhimu Ash-Shayţānu Fa'ansāhum Dhikra Allāhi 'Ūlā'ika Ĥizbu Ash-Shayţāni 'Alā 'Inna Ĥizba Ash-Shayţāni Humu Al-Khāsirūna (Al-Mujādilh: 19).

'Inna Al-Ladhīna Yuĥāddūna Allāha Wa Rasūlahu 'Ūlā'ika Fī Al-'Adhallīna (Al-Mujādilh: 20).

Kataba Allāhu La'aghlibanna 'Anā Wa Rusulī 'Inna Allāha Qawīyun `Azīzun (Al-Mujādilh: 21).

Lā Tajidu Qawmāan Yu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Yuwāddūna Man Ĥādda Allāha Wa Rasūlahu Wa Law Kānū 'Ābā'ahum 'Aw 'Abnā'ahum 'Aw 'Ikhwānahum 'Aw `Ashīratahum 'Ūlā'ika Kataba Fī Qulūbihimu Al-'Īmāna Wa 'Ayyadahum Birūĥin Minhu Wa Yudkhiluhum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Rađiya Allāhu `Anhum Wa Rađū `Anhu 'Ūlā'ika Ĥizbu Allāhi 'Alā 'Inna Ĥizba Allāhi Humu Al-Mufliĥūna (Al-Mujādilh: 22).S u r a LVIII


R a z p r a v a


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Bog je čuo govor one koja je razpravljala s tobom glede svojeg supruga, i koja se tužila Bogu. Bog je čuo vaš razgovor. – Bog je onaj koji čuje i koji vidi –

2 Neki među vama odpuštaju svoje žene s izrazom: « Budi za mene poput leđa moje majke! » ali one nisu njihove majke; samo su ih njihove majke porodile; oni dakle izgovaraju jednu pogrdnu i lažnu riječ – Bog je onaj koji briše grijehove i koji oprašta –

3 Oni koji odpuste svoje žene s izrazom: « Budi za mene poput leđa moje majke! » i koji to ponavljaju, moraju osloboditi jednog roba prije nego li uzpostave novo suložništvo. Vama se nalaže postupiti tako. Bog je savršeno obaviješten o onome što vi činite.

4 Onome koji nema takvu mogućnost pripada postiti dva mjeseca za redom prije nego iznova uzpostavi suložništvo.

Onome koji ne može ni to pripada obveza nahraniti šezdeset siromaha.

To je tome tako, da biste vi vjerovali u Boga i njegovog Proroka, Takvi su od Boga utvrđeni zakoni. Nevjernici će trpjeti bolnu kaznu.

5 Oni koji se suprodstave Bogu i njegovom Proroku bit će sigurno suzbijeni kao što to bijahu oni koji živješe prije njih.

Mi smo spustili jasne Znakove. Nevjernici će trpjeti ponižavajuću kaznu, 6 Dan kad ih Bog bude sve uskrsnuo i dao im spoznati njihova djela: Bog će im napraviti obračun dok su oni sve zaboravili. Bog je Svjedok svakoj stvari.

7 Ne vidiš li ti da Bog zna savršeno ono što je u nebesima i ono što je na zemlji?

Nema sastanka u troje a da on nije četvrti, ni petorice a da on ne bude šesti.

Bilo da budu manje ili više brojni on je s njima ondje gdje se oni nalaze; potom, na Dan Suđenja, on će njima obznaniti ono što su učinili. – Uistinu, Bog zna sve! –

8 Nisi li ti vidio one kojima su bili zabranjeni tajni sastanci. Oni su iznova počeli ono što im je bilo zabranjeno; oni drže nezakonite sabore; oni postaju krivi za grijehe, prijestupe i neposluh Proroku.

Kad dođu oni k tebi, oni ti upućuju pozdrav koji nije onaj koji ti Bog upućuje. Oni govore u sebi: « Nek nas Bog ne kazni za ono što govorimo! »

Njima će dostajati Pakao; onamo će oni pasti! Kojeg li mrskog svršetka! 9 O vi koji vjerujete! Kad sudjelujete na tajnom sastanku, izbjegavajte grijehe, prijestupe i neposlušnost Proroku.

Razgovarajte o dobroti i pobožnosti. Bojte se Boga! Vi će te se sakupiti pred njim.

10 Tajni sastanak dolazi od Sotone koji hoće ožalostiti vjerujuće. Ali on im u ničemu ne može naškoditi bez Božjeg dopuštenja. Nek se dakle vjerujući povjere Bogu!

11 O vi koji vjerujete! Kad vam se kaže: « Načinite mjesto drugima u saboru », izvršite to a Bog će vama pripremiti jedno mjesto.

Kad vam se kaže: « Ustanite! » učinite to! Bog će staviti na uzvišeno mjesto one među vama koji vjeruju i one koji budu primili Znanje. – Bog je savršeno obaviješten o onome što vi činite –

12 O vi koji vjerujete! Kad imate osobni sastanak s Poslanikom podijelite prije milostinju; to je povoljnije za vas, i čistije. Ako nemate sredstava da to učinite, znajte da je Bog onaj koji oprašta, da je on milosrdan!

13 Oklijevate li podijeliti milostinju prije svog sastanka? ali, kad to ne učinite, a Bog vam prihvati pokajanje, obavite molitvu, podijelite milostinju, pokorite se Bogu i njegovom Proroku. Bog je savršeno obaviješten o onome što vi činite.

14 Nisi li ti vidio one koji su uzeli za gospodare ljude protiv kojih je Bog rasrđen, i koji nisu ni vaši, ni njihovi?

Oni lažno prisežu, iako to znaju!

15 Bog je njima pripravio strašnu kaznu. Njihova su djela vrlo loša.

16 Oni svoje prisege uzimaju kao zaštitu, ali oni odstranjuju ljude s Božjeg puta. Njima je namijenjena jedna sramotna kazna.

17 Ni njihova bogatstva, ni njihova djeca ne će im u ničemu služiti protiv Boga: evo gostiju Vatre; oni će tu boraviti kao bezsmrtnici.

18 Na Dan kad Bog bude sve uskrsnuo, oni će njemu prisegnuti kao da vama prisežu, misleći da se tako oslanjaju na nešto čvrsto. Nisu li oni lažljivci?

19 Sotona ih je svladao; učinio je da zaborave Opomenu Božju. Takve su pristalice Sotonine. Nisu li pristalice Sotone izgubljene?

20 Da, oni koji se odupiru Bogu i njegovu Proroku, evo onih koji će biti najponiženiji.

21 Bog je napisao: « Ja i moji proroci, mi ćemo sigurno pobijediti! » Bog je snažan i moćan.

22 Ti ne ćeš naći ljude, vjerujuće u Bog i posljednji Dan, a da vole one koji se odupiru Bogu i njegovom Proroku; bilo da su njihovi očevi, njihovi sinovi, njihova braća ili da pripadaju njihovom rodu.

Bog je upisao vjeru u njihova srca i on ih je ojačao Duhom koji zrači iz njega.

On će njih uvesti u Vrtove gdje teku potoci. Oni će tu boraviti kao bezsmrtnici.

Bog je zadovoljan s njima, oni su zadovoljni njime. Takve su pristalice Božje. Pristalice Božje nisu li dobitnici?