Stumačen'je psalma: Miserre mei Deus

Stumačen'je psalma: Miserre mei Deus
autor: Marko Marulić


Stumačen'je psalma: Miserre mei Deus

Pomiluj me, Bože, jer sve grihe moje
pomarsiti može milosardje tvoje;
pomars nepravdu mu, operi ckvarne me,
za mnogu ljubav tvu skaž mi milošće tve;
jer znam krivinu mu, imam na pamet grih
uvridiv svitlost tvu veće grišnikov svih.
Uzdahoh u sebi i jah se moliti,
jere zgriših tebi, a ti mi ć' prostiti;
sam bo si obećal da će milost primit
tko bolest i pečal za grih bude imit.
Ki budu suditi obitan'ja tvoja,
njih ćeš svud dobiti odpustiv zla moja.
Sarce moje plače jer u duše škodi
mati me ma zače i z grihom me rodi.
Istinu s' ljubio ter otajna tvoja
meni s' otvorio vičnjega pokoja.
Oškropi me karstom tere ću biti čist
i skrušeno potom tebe ću pit i jist.
Tad ću biti bilji ner je snig na gorah
ali ner su žilji ki restu pri vodah.
Slihu momu radost kada daš, me kosti
ćutiti će jakost, utišene dosti.
Odvrati ličce tve od nepravad mojih,
smarsi sve grihe me dilja dobar tvojih.
Sarce mi daj čisto, duh u mni ponovi
i na svetih misto opet mene zovi.
Nemoj me odagnati od pristol'ja tvoga,
da rači mi dati slast Duha Svetoga.
Vesel'je mi povrat iznutarnjih dili,
k sebi me svega obrat, Gospodine mili!
Tad će riči moje puku počitati
k tebi pute svoje kako će upravljati.
Kino sada blude, istinu će znati,
pustiv stvari hude, tebe će čtovati.
Karvi me oslobodi ljudske, ku prolivah;
s kimi kada godi boj bijah, dobivah.
Pokol me oslobodiš od sve krivine me
ter mi milost stvoriš, peti ću hvale tve.
Otvor usni moje, jazik da spovidi
sve milošće tvoje, da jih svit vas vidi.
Jer ako bi hotil da ti dam sžežen'ja.
stada bih ma pobil dilj tvoga počten'ja.
Da to ne ljubiš ti, i tvoje sžežen'je
jest kad imamo mi u sarcu skrušen'je.
Ti neć pogarditi posvetilišće toj,
a nas ćeš primiti u vikomnji pokoj.
Milosne bud volje Crikvi tve svitlosti
da sazije bolje zide od kriposti.
Tada ćeš primati pravde prikazan'ja,
na oltar skupljati telce sveta znan'ja.
Slavu vazda imaj, jedini Bože i troj,
a nas uzviš u raj ki resi pogled tvoj.