Stranica:Vjekoslav Klaić Povjest Hrvata 2.djvu/40

Došlo je do problema prilikom ispravljanja ove stranice

pada odgovori, da obćina rado prihvaća ponudu Zadrana, koje je uvijek ljubila kao otac rodjene sinove. »Ako se zaista želite izmiriti«, zaključuje dužd, »pošljite bez straha k nama svoje poslanike, koji će biti lijepo primljeni kao u svojoj kući; inače ćemo držati, da vam nije stalo do mira, već da jedno govorite, a drugo mislite.«

Medjutim ovaj put ipak ne dodje do mira. B in Mladin srecno je suzbijao mletaiku vojsku, koju su voditi Tiofio Mauroceno (Morosini) i kapetan brodovlja Vid da Canale. Mozda su ga pri torn izda§no pomagali hrabri OmiSani sa svojim knezom Petrom Bogdanom. Zadrani se na to predomislise, te 03tado§e vjern' svotqu branitelju U jednoj zadarskoj izpravi od 16. studenoga 1312. d:itamo: »Za ugarskoga kralja Karia, nadbiskupa Aleksandra, Mladina drugoga bana Hrvata i Bosne, kneza Zadra i principa DalmaCije*, po 6em sudimo, da su Zadrani jo§ na koncu god. 1312. priznavali vlast kralja Karla Roberta i bana Mladina kao svoga kneza. iMladinu bijase dakle god. 1312. zaista poslo za rukom, te je odrzao Zadar u svojo vlasti. No da li ce moci i dalje odolijevati moznoj republic!, koja je odlucila Zadar poko- riti po §to po to? Kroz citavu zimu cinila je ona velike priprave. Uzela u sluzbu svoju kondotijera Dalmasija i njegove tri tisuce Katalonaca, koji su dosad za placu sluzili papu u ratu ferrarikom i mnogo krvi mletadke prolili. Dalmasije ostat ce u mletackoj sluzbi kroz tri mjeseca i primat ce za to ugovorenu placu. Tisuc njegoviii Ijudi poci ce na bro- dovlje, koje ce sastojati od 15 galija, a zapovijedat ce mu Baldovin Delfino; 2000 momaka (1000 pjeSaka i 1000 konjanik-a) vodit ce sam Dalmasije kao kopnenu vojsku. U mjesecu lipnju 1313. podje ta vojska prema Zadru. Najprije stade pred Ninom, gdje se izkrca kopnena vojska na otoku Ura (danas Pontadura-Vir) ProboravivSi tu osam dana predje dalje na samo kopno, te cde pod Zadar. Dok se je brodolje usidrilo pred Zadrom kraj otoka Ugljana, poce kopnena vojska pasati grad, da mu zaprijeci dovazanje lirane. No u to osvane pred gradom i ban Mladin s hrvatskim cetama i najmljenim oklop- nicima, te se utabori kod crkve sv Jakova izmedju zidina gradskih i logora Dalmasijeva (po tisudu koraka razdaleko), tako da mletadka vojska nije mogla nifi opasati grada niti mu zapri- jeCiti dovazanje hrane. Tako morade mletacka vojska skrStenih ruku stajati pred Zadrom. U to se primakla i jesen, a minula vec i tri mjeseca ugovorene sluzbe Dalmasijeve. Kondotijere po^alje u Mletke svoje poslanike, da pitaju, lioce li zadrzati njegove Ijude i njega za dalja tri mjeseca uz jednake uvjete i placu ? Mletdani, koji se bijahu dugotrajnim ratom iztroSili, odgovorise, da ce ga zadrzati jos mjesec dana, ali za polovicu dosadanje place. To silno ozlojedi Dalmasija, koji se je bojao bune medju svojim Kataloncima, ako im prikrati pogodjenu placu. Na to 22. kolovoza 1313. zakljudi vijece petnaestorice u Mletcima^ da ce zad zati Katalonce u svojoj sluzbi, ali da 6e im davati placu mleta^ki Cinovnici. Mletdani su jamadno tada vec posumnjali na Dalmasija, drzeci, da je ili nevjest vojvoda ili da snuje o izdaji. Medjutim dodijalo i Zadranima i banu Mladinu ratno stanje. Trgovina Zadrana propala, a s njom i blagostanje; ban Mladin pak uvjerio se bolan, da mu od kralja pomoci nema, a sam sa svojom snagom da ne bi mogao trajno odolijevati jo§ uvijek preteii- tijim Mletcima. Smisli dakle sve u jedno, te stade raditi, da Zadrane izmiri s republikom pcd §to povoljnijim uvjetima. Njegovi poslanici govorahu u Mletcima, neka prime Zadrane u svoje okrilje kao prijatelje, koji ce kao slobodni Ijudi radije stajati uz njih nego silom prinudjeni. Mladin pace i sastavi pogodbe mira, te ih predlozi po svojim poslanicima. No ponositi Mletci, premda sami u stisci, odbiSe banove poruke, te predloziSe posve druge, kud i kamo teie uvjete, po kojima bi Zadar opet postao podanikom njihovim. Taj postupak Mletiana ogord:i Mladina. Sad ce se sporazumiti s ozlojedjenim Dalma- sijem, da iznenadi mletaCku gospodu. Pozove ga na dogovor u odredjeni dan. Lukavi Dalmasije kazao Mlet^anima u svom taboru i na brodovima, da ide ugovarati o predaji Zadra, te s njihovom privolom po§ao na roSiSte No tu je posve drugo utanadio s banom. Dalmasije pre<5i 6e u sluzbu Mladinovu i primit 6e namah od njega tisudu zlatnih iorinti; Hrv. poTj. n. I- 3