Stranica:Vjekoslav Klaić Povjest Hrvata 2.djvu/26

Došlo je do problema prilikom ispravljanja ove stranice

Na pečatu bana Stjepana Babonića od godine 1295. (Povjest Hrvata I., strana 276) vidjeli smo, da se stariji grb porodice Babonića sastojao od srcolika štita sa tri kosa prutića, a više grba bio je smješten krst. Poslije promijenili su knezovi Babonići svoj porodični grb, pridodavši mu još sliku lava. To dokazuju njihovi pečati.

1. Pečat kneza Stjepana Babonića (potODJega bana) na jednoj listini od 15. ciajka 1308., koje se izvornik £ava n dvorskom arkiva n Btiu. Srcoliki £tit toga pedata razdijeljen je na drije polovice ; u dolnjoj poll Tidimo kose prnge, kao i a starijem grbn, a u gornjoj poli predDJi dio lava. ViSe itita je kaciga, nreScoa na tiemena grancicama. S obje strane Stita smjeSten je n orti pe^ata po iedan cvijet. Nadpis na pe(*ta gUsi: »S(iginam) comitis Stephani filii comitis Bab(one)g. f c

2. Pečat kneza Jurja Babonića na jednoj liatini, izdanoj 27. prosinca 132 1, a Ozlja, koje se Uvomik £ava n muzeja a Ljabljani. Taj se pedat razliknje od prvoga tim, Sto je kac'ga krilata, a medja krilima jesa tri pannova oka na znjcdnidkcm diiain ; mjesto cvjetova n orti imade grandice. Nadpis glasio je valjda : »S(igillam) c(omitis) Georgii filii Stefiani Babonik.c

3. Pečat kneza Ivana II. Babonića (sinovca bana Ivana) na povelji, izdanoj 22. rnjna 1 321 n Zagreba (izvomik a mazeja a Ljabljani). Na Stita se tek sUbj riub'ra k)3: p'ag<:, do': je lik Uva smisUca vAt (abraste kaci^e kao na'cit ((Cl:;iaoi). S obje strane grbt naluimo pi jedao hrastora graniicn sa pet listida. Nadpis^ »S(igillum) c(om)itis (3tep)ha(ni) &lii Stepiai banl fc.