Slomi već luk i stril, Ljubavi, kad tva moć

Slomi već luk i stril, Ljubavi, kad tva moć
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Slomi već luk i stril, Ljubavi, kad tva moć
Slomi već luk i stril, Ljubavi, kaci tva moć
   gizdavoj ovoj vii ne može vrha đoć';
svu slavu podaj njoj, ku s' dosle sam sebi
   stekao, bijući boj na svjetu i nebi.
Pokli je ona taj, ka t' može oclolit' 5
   veće neg' višnji raj, i nego vas saj svit.