Pjesan XI
autor: Ignjat ĐurđevićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.


Gizdava vila Danica
   kâ je cvijet rajskijeh diklica,
pristupi jednom vesela
   za vidjet mladijeh roj pčela.
Tu čijem u mnogoj slobodi 5
   mlada među nje dohodi,
rani je pčela, kâ scijeni
   nje lice za cvijet ljuveni.
Udorac male te rane
   smete nje dike sunčane: 10
uze lijer bijeli nje lica
   sliku rumenijeh ružica,
a biser grozni nizdoli
   perivoj lica nje poli.
Zagorko, kî svijet nemio 15
   cijeć neba bješe pustio,
pazeći gorke nje suze,
   besjedit ovo njoj uze:
"Danice, poznaj sadara
   svjetovna ljubav kô vara. 20
Pčelici, kâ ti vaj daje,
   svjetovna ljubav slična je:
er kako pčela med hrani,
   nu dava boles kad rani,
i ljubav nosi zadosti 25
   slas malu s mnogom gorkosti.
Znaj, svaka rados od svijeta
   kô ljetna zvijezda prolijeta
i po svôj taštoj naravi
   za sobom žalos ostavi. 30
Sama je ljubav od nebi
   kâ nejma boles u sebi
i sred istinijeh razbluda
   dava sve slasti bez truda."