Pjesan 1
autor: Nikola Dimitrović


Pjesan 1
Milos ona, gospodine,
   ka te ganu na smrt priti,
   neka narod ne pogine,
   neg da odkupljen bude biti:
molim ti se, da iz uze 5
   pritužnoga segaj svieta,
   ki odkli me u vlas uze
   i saveza, mnogo je ljeta —
mene bude sloboditi
   i postavit na put pravi, 10
   da te budem viek sliediti
   samo radi tve ljubavi.
Velike su zledi moje,
   nu svak da je prav na svieti,
   kako bi se moglo tvoje 15
   milosrd'je izvidjeti?
Pridobudi dake vel'ja
   milos tvoja moje zledi,
   i na vječna tva vesel'ja
   grješnu dušu mu odvedi. 20

Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.