Odluka o pripremama za izgradnju višenamjenskog kanala Dunav - Sava

Odluka o pripremama za izgradnju višenamjenskog kanala Dunav - Sava
autor:

Dokument je koji je donio Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća na sjednici 25. srpnja 1990.

Izvor:
Narodne novine broj: 19, 23. travnja 1991.


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju èlanka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90 i 8/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 19. ožujka 1991. donijela je

ODLUKU
o pripremama za izgradnju višenamjenskog kanala Dunav - Sava
I.

Poštujuæi vjekovne težnje hrvatskog naroda za povezivanjem Jadranskog mora sa širim zaleðem, s Podunavljem i Srednjom Europom koristeæi rezultate dugogodišnjih gospodarskih i tehnièkih istraživanja i stupanj gotovosti investicijsko-tehnièke dokumentacije i u skladu sa zadacima na razvoju gospodarstva Republike Hrvatske izraženim u toèki 5.1.10. Strategije razvitka Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske ovom odlukom utvrðuje zadatke na pripremi izgradnje višenamjenskog kanala Dunav - Sava (u daljem tekstu: kanal Dunav - Sava), osnove za njihovo ostvarivanje i nositelje pojedinih zadataka.

II.

Nositelji priprema za izgradnju kanala Dunav - Sava jesu:

1. Republièka ministarstva: Ministarstvo vodoprivrede, Ministarstvo prometa i veza, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoline

2. javna poduzeæa: "Hrvatska vodoprivreda", "Hrvatske ceste", "Hrvatske šume" i "Hrvatsko-željeznièko poduzeæe"

3. opæine u podruèju koje gravitira kanalu Dunav-Sava: Vukovar, Vinkovci, Ðakovo, Županja, Slavonski Brod, Osijek.

Organizator priprema u fazi koja prethodi graðenju kanala Dunav - Sava je Ministarstvo vodoprivrede u suradnji s Javnim vodoprivrednim poduzeæem "Hrvatska vodoprivreda".

III.

Studijsko-projektnu dokumentaciju za kanal Dunav-Sava èine :

1. Idejni projekt višenamjenskoga kanala Dunav - Sava, Hidrozavod DTD, Novi Sad 1985.

2. Prethodna studija utjecaja na okolinu višenamjenskoga kanala Dunav - Sava, Fakultet graðevinskih znanosti, Zagreb 1989.

3. Prostorni plan koridora višenamjenskog kanala Dunav - Sava

4. Predstudija opravdanosti izgradnje višenamjenskoga kanala Dunav - Sava, GI - Fakultet graðevinskih znanosti, Zagreb 1990.

5. Prometna studija Podunavlje - Jadran.

Glavni projekti za graðenje kanala Dunav - Sava æe se pripremati sukcesivno po etapama prilagoðenim dinamici graðenja.

IV.

Osnovni graðevinsko-tehnièki podaci za izgradnju kanala Dunav - Sava jesu:

-korigirana dužina trase (poveæana za 1,8 km zbog regionalnoga crpilišta za vodoopskrbu) - 61 km

- kota dna: 76,00 m n.m. (km 0 + 000 - km 48 + 000), 76,50 m n.m. (km 48 + 000 - km 61 + 000),

- širina dna: 48,0 m (km 2 + 500 - km 10 + 000), 24,0 m (km 10 + 000 - km 48 + 000), 33,0 m (km 48 + 000 - km 59 + 500),

- širina vodnoga lica 48 - 72 m,

-pokos stranica kanala 1 : 3,

- dubina iskopa 6 - 22 m (pretežno 6 - 8 m),

- ukupna kolièina iskopa 6,130.000 m'.

Osnovni objekti na kanalu Dunav - Sava, jesu:

- cestovni mostovi (otvor 50 m, slob. visina 7,5 m) 10

- željeznièki mostovi 5

- brodske provodnice 190,0 x 14,5 x 4,0 m 2

- ustava kanal Dunav otvora 3 x 14,5 x 3,90 m 1

- ustava kanal Sava otvora 1 x 14,5 x 2,0 m 1

- križanja višenamjenskoga kanala Dunav - Sava sa dalekovodima (10, 35,110 kW) 32

- crpna stanica na spoju Vuke i Dunava 1

- hidrotehnièki èvor Vinkovci 1

V.

Vrijednost radova na izgradnji kanala Dunav - Sava iskazana prema stalnim cijenama na dan 1. sijeènja 1991. iznosi:

                                dinara          % uæešæa

1. Pripremni radovi, otkup zemljišta (120 ha) i objekata (68) 135,669.131 4,20 2. Zemljani radovi, iskop i oblikovanje deponija - 26,130.000 m 1.048,941.551 32,30 3. Hidrotehnièki objekti (2 prevodnice + 2 ustave) 465,147.464 14,30 4. Mostovi (10 + 5) otvora 50 m 247,418.006 7,60 5. Ostali radovi (zaštita dna i pokosa, devijacije, križanje s DV, sifoni, CS, preljevi) 246,288.550 7,60 6. Istražni radovi, izvedbena dokumentacija, modelska ispitivanja 292,286.974 9,00 7. Ureðenje hidromelioracijskog sustava (odvodnja i navodnjavanje) u svrhu potpunog korištenja vodoprivrednog sustava 813,826.543 25,00 UKUPNO: 3.249,578.219 100,00

VI.

Za uèešæe u troškovima pripreme projekta kanala Dunav - Sava, Vlada Republike Hrvatske predložit æe da se u Proraèunu Republike Hrvatske osigura iznos od 48,405.240 dinara kao doprinos ubrzanju pripreme realizacije.

VII.

Iznos u toèkama V. i VI. ove odluke revaloriziraju se godišnje u skladu s promjenama teèaja dinara u odnosu na US$.

VIII.

Uæešæe u financiranju izgradnje i izgradnja kanala Dunav-Sava ponudit æe se domaæim i stranim pravnim i fizièkim osobama uz maksimalno angažiranje domaæih izvoðaèa.

IX.

Organizator pripreme izgradnje kanala Dunav-Sava æe u fazi koja prethodi graðenju:

l. zatražiti utvrðivanje opæeg interesa za izgradnju,

2. organizirati izradu i dopunu tehnièke dokumentacije, studija i drugih podloga,

3. izvršiti radnje potrebne za osiguravanje sredstava za izgradnju,

4. brinuti se o osiguravanju imovinsko-pravnih uvjeta za izgradnju,

5. brinuti se o ostvarenju zadataka iz toèke VII. ove odluke,

6. brinuti se o izvršavanju svih ostalih zadataka.

Organizator æe u izvršavanju zadataka iz stavka 1. ove toèke neposredno suraðivati s nositeljima priprema iz toèke II. ove odluke.

X.

Organizator æe u suradnji s drugim nositeljima pripreme pripremiti terminski plan za ostvarivanje pojedinih zadataka u pripremi izgradnje kanala Dunav-Sava i podnijeti ga na odobrenje Vladi Republike Hrvatske.

XI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 325-03/91-01 /02

Urbroj: 5030105-91-3

Zagreb, l9. ožujka 1991.

Predsjednik
Josip Manoliæ, v. r.