Obznana banske vlade o osnivanju Hrvatsko-slavonskog namjesništva

Obznana c. k. banske vlade od 14. Svibnja 1854,
autor: banska vlada

Obznana banske vlade o osnivanju izvršnog organa Carsko-kraljevskog Hrvatsko-slavonskog namjesništva (1854.-1861.)


Obznana c. k. banske vlade od 14. Svibnja 1854,
glede udielotvorenja novo ustrojenoga hèrv.slavonskoga namiestničtva s 29. Svibnja 1854,
odredjenoga po Nj. c. k. apoštolskom Veličanstvu.


Njegovo c. k. apoštolsko Veličanstvo blagoizvolilo je najvišjom odlukom od 16.
Travnja t. g. najvišje odlučiti, da novo uredjeno c. k. hèrvatsko-slavonsko namiesničtvo
sa 29. Svibnjem u život stupi.
Kriepostju ove najvišje odluke odredilo je visoko c. k. popečiteljstvo unutarnjih
dielah odpisom od 30. Travnja t. g. br. 3517|M.I., da se c. k. namiesničtvo za
Hèrvatsku i Slavoniu sa gorerečenim danom u izvèršivanju najvišjim naredbami o
uredjenju i služhovanju namiesničtvah od 14. Rujna 1852 opredieljenog dielokruga stupiti
ima tim uvietom: da c. k. podžupanie do njihovog razpuštenja dosadanju uredovnu vlast
neograničeno pridèržati imaju.
C. k. vèrhovne županie imaju nadalje ona dielovanja svoje dosadanje poslovnosti, koje u
dielokrug novoga namiesničtva nepripadaju, i naime svoje zvanje u nadziranju podčinjenih
oblastih i posredovanje u službenom obćenju izmedju oviuh i namiesničtva, do sliedećeg
razstavljenja sa viemenom aktiviranja okružnih oblasti nastavljati i izvèršivati, - zajedno
imat će sudielovati kod daljeg izvedenja organizacie.
Sa danom 29. Svibnja t. g. prestaje dielovanje zemaljske školske oblasti, te prelazi na
namiesničtvo.


JELLAČIĆ s.r.
Ban.Izvor: Zemaljsko-vladni List valjan za kraljevine Hèrvatsku i Slavoniu. Razdiel drugi. Komad I. Izdan 20. Veljača 1854. str. 47. Österreich Nationalbibliothek

Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer nije nikad bilo zaštićeno autorskim pravima.

Takva su djela ili od samog nastanka oslobođena autorskih prava ili nastala prije uspostave autorskih prava.