Molim vas ljuveni

Molim vas ljuveni
autor: Nikola Nalješković


Molim vas ljuveni
Molim vas ljuveni ki pjesni slišate,
Da u čem vi meni za zlo ne imate.
Zašto ja nesrićan u svemu dosad bih
Od oni prvi dan u ki se porodih,
Neg samo ljuvezan što me je gojila,
Zasve er bih savezan radi nje od vila;
Najliše vrhu svih od drage vil moje,
Otkli savezan bih, ku slavim ja poje.
Ere ta rajska vil zasve er je zabila
U srce moje stril, vele mi jes mila.
Tuj radi boljezni koje ja podnosih,
Složiti sej pjesni usiljen velmi bih;
Koje su od tuga ter glasa ne imaju,
Kako one od luga ke slavji spijevaju;
Neg labut ke poje u blatu pribili,
Kada se tuj stoje životom razdili.
Molim vas togaj rad da mi ne zazrite
Neg srcem da moj jad i nemir žalite;
Er ljubav, nebesa ka vlada i svit vas
Po toj me zaveza na moj rođeni čas.