Može se na svietu najveće zlo reći

Može se na svietu najveće zlo reći
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Može se na svietu najveće zlo reći
Može se na svietu najveće zlo reći,
   vidjet' smrt očitu, a ne moć' uteći.
Odluka od nebes, pokli bih na sviet dan,
   uredba zviezda jes, kim je svak podložan;
daše mi ljuvene biljege sve tada, 5
   pogledav na mene, vide se sve sada,
neka sam usiljen dvoriti njekoj vik,
   od ke sam ustriljen, a ne moć' naći lik.