Ženȁ zapušćenȁ

Ženȁ zapušćenȁ
autor: Vladimir Nazor




Ženȁ:
Ti, kĩ si preletẽl sto mȏr i stȏ jezẽr,
Pridȉ na shȍd kadȅ svojȕ dojĩn ja kćȇr,
Povẽj, je l' žĩv onȋ, ov dȏm ki j' uzīdãl,
Umẽjki raskrčĩl, ledȉne prekopãl?
Je l' nȃ se ga zēlȁ tujĩna neznanȁ?
Zavȉt ću l' va črnȍ sebȅ i otrokȁ?

Tȉć:
Nīsȉ dovȉca, nĩ otrȍk ti sirotȁ,
Al' sȅst na prȁg će tvõj i glȃd i sramotȁ.
Onĩ, ki dȏm je tȃ dečȉce uzīdãl,
Umẽjki raskrčĩl, ledȉne prekopãl,
Ženȕ je drȕgu zȇl, ljūbãv mu j' sȁ onȁ,
A tȋ si na zemljȅ ženȁ zapušćenȁ.

Ženȁ:
Je l' jȍš mu na rūkȅ moj mĩćī zlãtnī dȃr?
Je l' jȍš mu na svīlȅ križȉć i škapulȃr?

Tȉć:
Tvoj mĩćī zlãtnī dȃr onõj ženȅ je dȃl,
Na križ i škapulȃr s nogũn svojũn je stȃl.

Ženȁ:
Povẽj, ti kĩ sad znȃš za zvĩr mojȅh nesrȇć,
Je l' sȅh naz pozābĩl va tẽn grēhȅ živȇć?

Tȉć:
Otȁc nĩ pozābĩl tebȅ ni tȅh otrȏk,
Leh dȏm je pozābĩl va mrȅže zlȅh urȏk.
Da bȉ se spȁmetīl teh gõr, teh drẽv, teh stẽn,
Urȍki bi se tȋ razvȑgli sȉ va trȇn;
I kad z onȇh bi strãn jedãnput dȍma šãl,
Lahki ne bȉ mu brȏd razbĩl ni lȇd ni vȃl.

Ženȁ:
O tȋ, ki sȁd su znȃš dovȉce brȋžne bȏl,
Ocȕ decẽ mojẽ nesȉ ovi facȏl.
Pet lȇt moj trũd ga j' tkȃl s travũn njegȍveh njȋv,
Na cvẽteh ga sūšĩl njegȍveh mlãdēh slȋv,
Perȁ trȋ bašelkȁ na njẽn se zelenẽ,
Tri sȕzice sirȏt na njẽn se črljenẽ;
Na njẽn je pȏt i kȑv ovȅh žuljȃveh rȗk
Va njẽn još spĩ vas plȁč mojȅh krvãvēh mȗk.
Ča nȅ? ćeš preletȅt širȏkō mȏre tȏ
I moj facȏl spustȉt njemȕ ćeš na krīlȍ.
Pa kad ga bȗde zẽl i kȁd ga razmotã,
Plač gõrkī on će čȕt domãćēga njāzlȁ
I čȕt će lẽpī dȗh teh gõr, teh drẽv, teh stẽn,
I čȃ j' načinjenȍ, razvrȅć će se va trȇn.
Trūdãn va dom će prĩt, na prȁg nagnȕt će bȏk
I rȅć: „Našãl sam te, o mȁt mojȅh otrȏk!“