Smrt Smail-age Čengića

Smrt Smail-age Čengića
autor: Ivan Mažuranić
I. Agovanje

Smrt Smail-age Čengića je romantični spjev od 1134 stiha (osmeraca i deseteraca) komponiranih u pet pjevanja, nastao djelomice po narudžbi Dimitrija Demetra. Osnovnu građu Mažuranić pronalazi u zbiljskome događaju, pogibiji turskoga junaka i hercegovačkoga paše Smail-age Čengića u sukobu s Crnogorcima u jesen 1840. Osnovna ideja spjeva je prolaznost sile, vjera u pravdu i konačnu pobjedu dobra u životu.