Odluka o proglašenju Amandmana LXIV. do LXXV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

Odluka o proglašenju Amandmana LXIV. do LXXV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske
autor:

Dokument je koji je donio Sabor Socijalističke Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća na sjednici 25. srpnja 1990.

Izvor:
Narodne novine broj: 31, 28. srpnja 1990.


SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

NNa temelju èlana 438. Ustava Socijalistièke Republike Hrvatske, Sabor Socijalistièke Republike Hrvatske na sjednici Vijeæa udruženog rada, Vijeæa opæina i Društveno-politièkog vijeæa 25. srpnja 1990., donosi

ODLUKU
o proglašenju Amandmana LXIV. do LXXV. na Ustav Socijalistièke Republike Hrvatske

Proglašavaju se Amandmani LXIV. do LXXV. na Ustav Socijalistièke Republike Hrvatske koje je usvojio Sabor Socijalistièke Republike Hrvatske na sjednici Vijeæa udruženog rada, Vijeæa opæina i Društveno-politièkog vijeæa 25 srpnja 1990.

Klasa: 012-02/90-01/01

Zagreb, 25 srpnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIÈKE REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeæa udruženog rada
Ivan Matija, v. r.
Predsjednik Vijeæa opæina
Slavko Degoricija, v. r.
Potpredsjednik Društveno-politièkog vijeæa
dr Nikola Jakšiæ, v. r.
Predsjednik Sabora
dr Žarko Domljan, v. r.

AMANDMANI LXIV. do LXXV. na Ustav Socijalistièke Republike Hrvatske

Ovi su amandmani satavni dio Ustava Republike Hrvatske i stupaju na snagu na dan njihova proglašenja.

AMANDMAN LXIV.

U nazivu Ustava i u njegovim odredbama rijeè "Socijalistièka" ispred rijeèi "Republika Hrvatska" briše se.

AMANDMAN LXV.

1. Republika Hrvatska nositelj je politièkog i gospdarskog suvereniteta.

2. Ovim se amandmanom dopunjuje èlan 1. Ustava.

AMANDMAN LXVI.

1. Grb Republike Hrvatske je povijesni hrvatski grb, osnovica kojeg se sastoji od 25 crvenih i bijelih polja.

2. Zastava Republike Hrvatske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave, s povijesnim hrvatskim grbom u sredini.

3. Oblik i opis povijesnog hrvatskog grba i zastave kao i tekst himne Republike Hrvatske te uporaba tih državnih simbola ureðuju se zakonom.

4. Toèkom 1. zamjenjuje se èlan 6, toèkom 2. zamjenjuje se èlan 7, a toèkom 3. dopunjuje se Glava I. Ustava.

AMANDMAN LXVII.

1. Oblici vlasništva ustanovljuju se zakonom, ravnopravni su i imaju jednaku zaštitu. Nositelji prava vlasništva su fizièke i pravne osobe.

2. Graðanima se zajamèuje pravo vlasništva na poljoprivredno zemljište.

3. Strana osoba može stjecati pravo vlasništva uz uvjete utvrðene zakonom.

4. Pretvorba društvenog vlasništva u privatno i druge oblike vlasništva obavlja se uz uvjete i na naèin propisan zakonom.

5. Toèkom 1. zamjenjuje se èlan 10, stavovi 1. i 2. èlana 12. i stav 2. èlana 13; toèkom 2. zamjenjuje se stav 3. èlana 11, i toèka 9. Amandmana XL, toèkom 3. dopunjuje se Amandman XXIX, a toèkom 4. dopunjuje se odjeljak I. Glave II. Ustava.

AMANDMAN LXVIII.

1. U Republici Hrvatskoj u službenoj je uporabi latinièko pismo.

Uz obvezatnu uporabu latinièkog pisma u upravnim jedinicama s veæinskim dijelom puèanstva koje koristi æirilicu ili drugo pismo jamèi se i službena uporaba tih pisama. Naèin službene uporabe æiriliænog ili drugog pisma, uz latinièko, ureðuje se zakonom.

2. Ovim amandmanom zamjenjuje se stav 2. èlana 138. Ustava.

U stavu 5. toèke 1. Amandmana LIX. rijeèi "ili na zahtjev deset zastupnika" brišu se, a rijeèi "ukupnog broja svojih" zamjenjuju se rijeèju "prisutnih".

AMANDMAN LXIX.

U Amandmanu XLIII. u toèki 1. rijeèi "u zajednici opæina" zamjenjuju se rijeèima "u skladu sa zakonom".

AMANDMAN LXX.

1. Ako organi užih društveno-politièkih zajednica ne izvršavaju zakon, drugi propis ili opæi akt, odnosno ako ne osiguravaju njihovo izvršavanje, Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i nadležni republièki organi uprave imaju pravo i dužnost osiguravati izvršavanje tih akata i, u skladu s Ustavom i zakonom, poduzimati mjere prema skupštinama tih društveno-politièkih zajednica, njihovim izvršnim vijeæima ili organima uprave.

2. Radi osiguranja izvršavanja zakona, drugih propisa i opæih akata, republièki organi uprave imaju pravo i dužnost davati obvezatne upute organima uprave užih društveno-politièkih zajednica koji te akte neposredno izvršavaju.

3. Toèkom 1. zamjenjuje se stav 2, a toèkom 2. stav 3. èlana 347. Ustava.

AMANDMAN LXXI.

1. Predsjedništvo Republike Hrvatske èine predsjednik Republike i šest èlanova koji imaju funkcijupotpredsjednika.

2. Ovim se amandmanom zamjenjuje stav 1. toèke 1. Amandmana 1.

AMANDMAN LXXII.

1. Za obavljanje poslova državne uprave iz nadležnosti Republike osnivaju se ministarstva i drugi republièki organi uprave.

2. Ovim amandmanom zamjenjuje se stav 1. èlana 403. Ustava

AMANDMAN LXXIII.

U odredbama Ustava rijeèi "predsjednik Predsjedništva" zamjenjuju se rijeèima "predsjednik Republike", rijeèi "Izvršno vijeæe Sabora" rijeèima "Vlada Republike lirvatske", a rijeèi "republièki sekretar" rijeèju "ministar".

AMANDMAN LXXIV.

1. Za ostvarivanje Ustavom i zakonom zajamèenih prava i utvrðenih potreba i interesa društva u oblastima odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, mirovinskog i invalidskog osiguranja, socijalne sigurnosti, tjelesne kulture, tehnièke kulture, društvene brige o djeci, vodoprivrede, stambenoj i komunalnoj i drugim oblastima utvrðenim zakonom sredstva se osiguravaju u budžetu društveno-politièke zajednice, u društvenom fondu ili na drugi zakonom utvrðeni naèin. Graðani imaju pravo slobodno se organizirati i ustrojavati odgovarajuæe institucije, radi zadovoljavanja svojih osobnih i zajednièkih potreba u tim oblastima.

2. Ovim se amandmanom zamjenjuje Amandman XXXIV. i prestaju važiti odredbe èlanova 152, do 156; stava 4. èlana 218; stava 1. èlana 241; alineje 5. toèke 1. Amandmana XIII; stava 2. toèke 1. Amandmana XXI; toèke 7. Amandmana XXVIII; toèke 5. Amandmana XXIX.

U èlanu 123. i stavu 1. èlana 124. rijeèi "samoupravnim interesnim zajednicama" i "Samoupravne interesne zajednice" brišu se.

U stavu 1. èlana 240. i stavu 2. èlana 241. rijeèi "u samoupravnim interesnim zajednicama" i rijeèi "u okviru samoupravnih interesnih zajednica" brišu se.

U toèki 1. alineja 3. Amandmana XIII; i stav 2. i 4. toèke 2. Amandmana XXXV; toèki 6. Amandmana XXXVII. rijeèi "samoupravnih interesnih zajednica" i rijeèi "samoupravne interesne zajednice ili drugog oblika samoupravnog organiziranja" u odgovorajuæim padežima zamjenjuju se rijeèima "društveni fond ili drugi oblik organiziranja" u odgovarajuæim padežima.

U èlanu 364:

- u stavu 1. rijeèi "Odnosno vijeæa Sabora ravnopravno sa skupštinom odgovarajuæe samoupravne interesne zajednice" i rijeèi "odnosno vijeæa i skupština samoupravne interesne zajednice" brišu se;

- u stavu 2. rijeèi "odnosno vijeæa i skupština samoupravne interesne zajednice" i rijeèi "odnosno vijeæa i skupštine samoupravne interesne zajednice" brišu se;

- u stavu 3. rijeèi "odnosno svakog vijeæa i skupštine samoupravne interesne zajednice" i rijeèi "odnosno skupština samoupravne interesne zajednice" i rijeèi "i skupština samoupravne interesne zajednice" brišu se;

- u stavu 4. rijeèi "odnosno vijeæa i skupštine samoupravne interesne zajednice" brišu se;

- u stavu 5. rijeèi "odnosno vijeæima i skupštinom samoupravne interesne zajednice" brišu se;

- u stavu 7. rijeèi "odnosno izmeðu vijeæa i skupština samoupravne interesne zajednice" brišu se;

- u stavu 8. rijeèi "odnosno nadležna vijeæa u skupštinama samoupravne interesne zajednice" brišu se:

U stavu 1 toèke 1. Amandmana XIX. rijeèi "i skupština odgovarajuæe samoupravne interesne zajednice za oblast" zamjenjuju se rijeèima "u oblasti", a rijeèi "ravnopravno utvrðuju politiku i donose" zamjenjuju se rijeèima "utvrðuje politiku i donosi".

AMANDMAN LXXV.

Za provoðenje amandmana LXIV. do LXXIV. na Ustav Socijalistièke Republike Hrvatske donosi se Ustavni zakon.

Vijeæa Sabolr utvrðuju Prijedlog ustavnog zakona i odluèuju o njemu

Ustavni zakon se proglašava na sjednici Vijeæa udruženog rada, Vijeæa opæina i Društveno-politièkog vijeæa i stupa na snagu istovremeno s ovim amandmanima.